Sitemap | ne | frans | engels
Een Vraag? Bel Ons: 0032 57 40 91 20

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse sla

Vanuit de sector en de overheid is er vraag naar onafhankelijke informatie over de kostprijs en de rentabiliteit van landbouwproducten. Dit rapport gaat dieper in op de belangrijkste economische resultaten van de grondteelt van kropsla en alternatieve sla (eikenbladsla rood of groen, Romeinse sla, Lollo Bionda en Lollo Rossa) op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) voor de periode 2010-2012.

Het rapport focust op de slateelt in serres. De beschrijving gebeurt op het niveau van een ronde (de periode vanaf het planten van de sla tot en met de oogst), en niet op het niveau van het volledige bedrijf.


Uit de resultaten op jaarbasis blijkt dat de opbrengsten, het bruto saldo en het familiaal arbeidsinkomen per ronde hoger liggen voor alternatieve sla dan voor kropsla. Vooral in 2012 is het verschil erg groot. In 2011 is het familiaal arbeidsinkomen voor beide slateelten negatief. De belangrijkste oorzaak is de lage slaprijs, voornamelijk te wijten aan de EHEC-crisis die in mei uitbrak. Voor kropsla ligt het familiaal arbeidsinkomen van 2010 met 0,31 euro/m² per ronde dicht bij dat van 2012. Het familiaal arbeidsinkomen voor alternatieve sla is met 2,65 euro/m² per ronde in 2012 meer dan drie keer zoveel als in 2010. Het verschil heeft vooral te maken met de hogere stukprijs die de telers uit de steekproef verkregen in 2012. Dat is waarschijnlijk te danken aan het feit dat er, voornamelijk in 2012, proportioneel meer winterteelten in de steekproef waren die tegen een gunstigere prijs verkocht konden worden. Voor telers die jaarrond alternatieve sla telen en voor telers met jaarrond kropsla is het verschil in familiaal arbeidsinkomen dus mogelijk kleiner dan de resultaten in 2012 suggereren.


Een vergelijking van de economische resultaten op jaarbasis van de gespecialiseerde kropslabedrijven met die van alle kropslabedrijven uit de steekproef toont dat het familiaal arbeidsinkomen per ronde licht hoger is voor de gespecialiseerde kropslabedrijven. Dat wordt verklaard door hogere opbrengsten per m² vanwege een hogere productie per m², terwijl de totale kosten (excl. berekende lonen) nagenoeg gelijk zijn met die van alle kropslabedrijven.


Veilingprijzen van sla schommelen sterk in de loop van het jaar en worden beïnvloed door de internationale markt. Een oefening waarbij de opbrengsten en het bruto saldo maandelijks geschat worden, toont dat zowel de opbrengsten als het bruto saldo van een ronde kropsla sterk bepaald worden door de marktprijzen. De hoogste bruto saldo’s vallen buiten de zomermaanden omdat de opbrengsten dan over het algemeen hoger zijn. Naast de marktprijzen wordt het bruto saldo van een ronde kropsla sterk gedetermineerd door de energiekosten voor verwarming tijdens de koude maanden.


 


Studiebron: Agripress    12:49:00|04/03/2014